مانیتورینگ نرم افزار (Application Monitoring )

مانیتورینگ نرم افزار (Application Monitoring )

گسترش استفاده از نرم افزارها در سازمانها و یا در راهکارهای مبتنی بر ابر (Cloude) ، نیاز به پایش و مانیتورینگ نرم افزارها را نیز ضروری میسازد تا در هر لحظه مطمئن باشیم که نرم افزارها در حال کار و انجام عملکرد صحیح می باشند .

استفاده از راهکارهای مانیتورینگ نرم افزارها ، ابزارهای مانیتورینگ و زمان بازیابی نرم افزار را کاهش می دهد و همچنین امکان مانیتورینگ نرم افزارها از انواع مختلف و محیط های ترکیبی را به صورت Agentless فراهم می نماید .

این راهکارها ، به سادگی نصب و پیکربندی و استفاده می شوند .

 

Application Monitoring

Application Monitoring

 

از قابلیتهای راهکارهای مانیتورینگ نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 

  • مانیتورینگ اتوماتیک نرم افزارها ،

قابلیت مانیتورینگ و پیکربندی اتوماتیک نرم افزارها را در محیط های ابر و داینامیک فراهم می سازند .

  • مدیریت پایش های مستقیم و حس کننده

می توان پارامترهای حساس و کنتورهای مختلف جهت حس نمودن را به صورت داینامیک تعریف نمود و بر اساس اطلاعات مانیتور شده تغییر داده و کنترل نمود .

زمان سریع برای شروع کار

در کمتر از 60 دقیقه پس از نصب راهکار و به روزرسانی ابزارهای آن ، سرویس دهی این راهکارها آغاز می گردد .

  • تنوع نرم افزارهای مورد پشتیبانی :

میزان مصرف منابع ، زمان پاسخگویی ، میزان استفاده از نرم افزار و پایداری نرم افزاربر روی هاست های مختلف و پلتفرم های نرم افزاری مختلف شامل Cisco , Citrix , Microsoft , Oracle , SAP , Siebel و ….. را مانیتور می نمایند.

  • انطباق با محیط های مجازی و مبتنی بر ابر :

طیف وسیعی از پلتفرم های مجازی سازی وانواع مانیتورینگ های موجود همکاری و پشتیبانی می نمایند .

  • مدیریت نرم افزارهای کمپانیهای مختلف :

این راهکارها ، ابزارهای مختلف و ساخت کمپانیهای مختلف را پشتیبانی می نمایند .

 

ابتدا ↑