منشور رفتاری

پیام مدیرعامل

گرایش به اخلاق در ذات انسان نهفته است و رسالت انبیاء الهی نیز ترویج و تکمیل فضایل اخلاقی و هدایت بشر به رعایت اخلاق بوده است.
انسان خالق سازمان است و لذا رسیدن به سازمانی اخلاقی از دیرباز نقطه تعالی و هدف آرمانی بشر بوده است.
بشر چون نتوانست سازمان اخلاقی را بنا نماید، ناگزیر به وضع قوانین پرداخت و جامعه و سازمانهایی مبتنی بر قانون بنا نمود تا با حاکمیت
قانون و به پشتوانه مکانیزم های تشویق و تنبیه ، جامعه و سازمان را در جهت اهداف قانونگذار هدایت نماید.
با پیاده سازی قانون و سازمانهای قانونمدار، کم کم اخلاق به عنوان هدایت کننده رفتار به کنار رفته است و انسان ها در سازمان و در
همه سطوح کارهای غیر اخلاقی انجام داده اند و سازمانها، حداقل های قانونی را برای گریز از مجازات رعایت می کنند و در مقابل به ترویج
بی اخلاقی ادامه می دهند و یا در پوشش قانون به انجام امور غیراخلاقی می پردازند.
به عنوان مثال، قانون سازمانها را مکلف می نماید تا مالیات پرداخت نمایند ولی نمی تواند سازمان را متعهد به فقر زدایی و کمک به فقرا
نماید و این کار فقط از عهده اخلاق بر می آید.
پیاده سازی اخلاق در سازمانها و عملکرد اخلاقی باعث ایجاد سرمایه اجتماعی برای سازمان میگردد که این سرمایه اجتماعی باعث ایجاد
سود و درآمد برای سازمان می شود و جزو لاینفک موفقیت سازمان محسوب میشود و از طرفی باعث ایجاد مسوولیت اجتماعی نیز میگردد.
هدف شرکت لاتک ایجاد سازمانی است که انسانها در آن در هر شرایطی اخلاقی عمل نمایند و در برابر همه ذینفعان احساس
مسئولیت نمایند و مسئولانه عمل کنند و این عملکرد مسئولانه ریشه در اخلاق و مسئولیت پذیری داشته باشد و نه بر اساس
قانون و اجبار.
رسیدن به این هدف نیازمند تغییر مدل ذهنی در سازمان و انتخاب مسیری است که که بتوان به سمت بلوغ و تعالی در سازمان حرکت
نمود.
مستند کدهای رفتاری، بیانگر اخلاق – ارزشها و فرهنگ مورد نظر شرکت لاتک می باشد و مسیر حرکت به سمت تعالی در شرکت لاتک
را مشخص می نماید. تخطی از این کدهای رفتاری از جمله خطوط قرمز در شرکت لاتک می باشد و فراگیری و اجرای عملی این کدهای
رفتاری برای همه افراد در شرکت لاتک الزامی می باشد.
امید است به همت و تلاش مسئولانه همه افراد در شرکت لاتک، سازمانی متعالی ایجاد کنیم.

ابتدا ↑