منشور اخلاقی

با حمد و ستایش خداوند بزرگ، برآنیم تا با ارائه خدمات و آموزش های تخصصی، فصل نوینی از تعهد و مسئولیت پذیری را تجربه کنیم.

 

اصول پایه در روابط کاری ما با مشتریان و همکاران تجاری خود، عبارتند از:

۱: صداقت در گفتار و رفتار

۲: روحیه تعهد و مسئولیت پذیری در برابر امور همکاران و مشتریان محترم

۳: احترام و تکریم مشتریان و همکاران

 

بر این اساس همه کارمندان به رعایت و انجام اصول اخلاقی و حرفه ای زیر متعهد و وفادارند:

۱: در همه احوال کاری و حرفه ای خداوند بزرگ را شاهد امور خود قرار داده و رضایت او را ملاک تمامی فعالیت های خود قرار می دهیم.

۲: صادقانه و رضایتمندانه در انجام وظایف حرفه ای خود می کوشیم تا علاوه بر کسب اهداف تجاری گروه، رضایت مشتریان گروه را جلب نماییم.

۳: در انجام امور کاری و حرفه ای خود، همواره احساس مسئولیت پذیری و احساس اضطرار در انجام امور را در خود زنده نگه می داریم.

۴: انضباط اقتصادی و حرفه ای خود را در انجام امور گروه و مشتریان ارتقاء می دهیم، تا از منافع گروه و مشتریان خود محافظت نماییم.

۵: سلامت افکار و رفتار و کردار را در تمام زمان های کاری و در برخورد با مشتریان و همکاران جلوه می دهیم.

۶: در حفظ اسرار کاری و حرفه ای گروه و مشتریان خود متعهد می گردیم.

ابتدا ↑