محاسبات با کارایی بالا | High Performance Computing | HPC

محاسبات با کارایی بالا (HPC)

چالش ها:
افزایش تقاضا برای عملکرد به چالش کشیده شده توسط محدودیت های نیرو، فضا و پیچیدگی باعث درخواست کسب و کار برای طرح ابتکاری می شود. مهم ترین درایورها بدین شرحند:
– رشد در عملکرد محدود شده توسط مقیاس پذیری برنامه
– امکانات مرکز داده قادر به پیش روی با نیرو و فضای مورد نیاز
– پیچیدگی راه حل منابع عملیاتی قریب به اتفاق
– هیچ پایانی در بینش برای فشار بودجه نیست

محاسبات با کارایی بالا (HPC)

محاسبات با کارایی بالا (HPC)

 

شرح راهکار:

قدرت یک زیرساخت محاسبات صنعت پیشرو با عملکرد بالا را با سیستم بسیار کارآمد و راه حل هایی برای حل مشکلات علمی، مهندسی و تجزیه و تحلیل داده ها -بدون در نظر گرفتن مقیاس- از جریان اصلی به چالش بزرگ جامعه ما ترکیب می کند.

راه حل های محاسبات با کارایی بالا‌ی لاتک، نوآوری در هر مقیاس را توانمند میسازد . این راهکارها بر اساس سیستم های کمپانی HP ارائه می گردد.

راه حل های ذخیره سازی ما عبارتند از:

 

 • راه حل کلاسترینگ HPC: HPC Cluster solutions
 • سرورهای HPC: HPC Servers
 • راه حل های زیر ساخت مرکز داده HPC: HPC Data Center Infrastructure Solutions
 • خدمات و پشتیبانی HPC: HPC Services and Support

ویژگی های اصلی:

 

مزایای تجاری

 • عملکرد قابل مقیاس
 • حداکثر بهره وری
 • چابکی عملیاتی
 • کاهش صورتحساب انرژی
 • تسهیل IT
 • کاهش بودجه مورد نیاز

مزایای فنی

محاسبات با کارآیی بالا (HPC)

محاسبات با کارآیی بالا (HPC)

کاربران هدف:
راه حل های صنعت HPC ، آن را برای دریافت نتایج سریعتر در سراسر برنامه های کاربردی، در هر صنعت، از سرویس کلاستر تا سرویس ابر آسان می سازد.
ساخت و مهندسی، انرژی / نفت و گاز، دانشگاه / پژوهش های علمی، بهداشت و علوم زیستی، خدمات مالی.و………

توانمندی ها و خدمات لاتک
لاتک خدمات جامع برای ارزیابی، طراحی، تامین، اجرا، و حمایت از راه حل مناسب را ارائه می دهد.

 

توانمندی ها و خدمات لاتک

توانمندی ها و خدمات لاتک

 

Berand

 • محاسبات با کارآیی بالا (HPC) فایل PDF
ابتدا ↑