راهکارهای اینترنت اشیاء | IOT

اینترنت اشیاء | Internet of Things | IOT

چالش ها:

اتصال اشیاء به شبکه های کامپیوتری و اینترنت در حال رشد بالایی است و بشر برای مدیریت صحیح اتفاقات و منابع خود نیاز دارد تا اطلاعات را با استفاده سنسورهای  مختلف، از این اشیاء مختلف جمع آوری نموده و این اطلاعات را تحلیل نمایند و بر اساس این تحلیل ها،  تصمیم گیری نمایند.

اندازه گیری و مدیریت انواع انرژی، مدیریت سیستم های حمل و نقل، افراد، اشیاء، …..  در درجه اول نیاز به جمع آوری اطلاعات مورد نظر دارد تا پس از آن قابل اندازه گیری و تحلیل باشد.

 

شرح راهکار:

با فراهم آمدن بسترها و شبکه های ارتباطی از جمله کابل و بی سیم و بسترهای مخابراتی پیشرفته مانند 3G و با بهره گیری از انواع سنسورها، امکان جمع آوری اطلاعات از هر متغیری ودر هر کجا و ارسال آن به مراکز جمع آوری اطلاعات و تحلیل آن فراهم گردیده است. شرکت لاتک، راهکارهای جمع آوری و ارسال انواع اطلاعات را فراهم می نماید و پلاتفرم مورد نیاز جهت مدیریت و تجزیه و تحلیل این اطلاعات را نیز فراهم می نماید.

 

Latech_IOT.Solution_لاتک_اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء

 

خدمات ویژه لاتک:

 

لاتک یک چرخه­ ی کامل (شکل ذیل) از خدمات ارزیابی سیستم مشتری و آماده سازی محیط استقرار، هماهنگ سازی، آموزش و پشتیبانی را فراهم می کند.

Latech_Services.Cycle_لاتک_چرخه.کامل.سرویس.ها

 

برندها:Latech_IOT.Solution_HP-Cisco-Huawei-Quectel-Microsoft

  • راه حل های اینترنت اشیاء
ابتدا ↑