راهکار نسل جدید شبکه ها (NGN/IMS)

نسل جدید شبکه ها

چالش ها:

یکی از نگرانی ­های سازمان­ ها تطبیق یا همگام سازی تجهیزات شبکه با یکدیگر می ­باشد که نسل جدید شبکه ها قادر به ارائه ی مناسب انواع سرویس های

ارتباطی، Multiple Broadband، تکنولوژی های انتقال با QOS/COS و سایر توابع مرتبط است و به سایر تکنولوژی های ارسال وابسته نمی ­باشد.

 

شرح راهکارها:

 نسل جدید شبکه ها، باعث اصلی ترین تغییرات ساختاری و معماری در ارتباطات شبکه های Access ،Core و Distribuit هستند. ایده ابتدایی در راستای ساخت این نوع شبکه ها این است که بتوان انواع داده از قبیل Data، Voice و Video را، از طریق کپسوله کردن آنها در بسته، همانند روشی که در اینترنت استفاده می گردد، بر روی یک انتقال دهنده قرار داد.

معماری شبکه های IP نسل جدید، توانایی طرفین را در مورد چگونگی تولید، کیفیت داده، نوع ویدئو، سیار بودن و راهکارهای Coud، با تجارت و مشتریان یکسان، را سنجیده و تعیین میکنند.

 

Latech_NGN.IMS_لاتک_نسل.جدید.شبکه.ها

 

خدمات ویژه لاتک:

لاتک یک چرخه­ ی کامل (شکل ذیل) از خدمات ارزیابی سیستم مشتری و آماده سازی محیط استقرار، هماهنگ سازی، آموزش و پشتیبانی را فراهم می کند.

Latech_Services.Cycle_لاتک_چرخه.کامل.سرویس.ها

 

برندها:

Latech_NGN.IMS_Juniper-Cisco

  • راهکار نسل جدید شبکه ها
ابتدا ↑